THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2018 TẠI NHẬT AN

 –   Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ Nhật An

        –   Căn cứ vào thông báo công tác thi đua năm 2018 số 07/2018/TB/NA của Công ty TNHH Phát Triển Thương mại và Dịch vụ Nhật An

        – Căn cứ vào xét năng lực và phẩm chất cán bộ và công nhân viên Công ty TNHH Phát Triển Thương mại và Dịch vụ Nhật An

Tin Liên Quan