Giấy phép lao động

Bảng giá Dịch vụ giấy phép lao động

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú
1  Thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 6.000.000  
2  Thực hiện thủ tục văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài 1.500.000  

Tin Liên Quan