Thừa kế

Bảng giá dịch vụ làm Thừa kế

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú
1 Khai nhận thừa kế 1.500.000
2 Tư vấn về thủ tục thừa kế 2.000.000

Tin Liên Quan