Thông báo công tác thi đua năm 2018 tại Nhật An

CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM&DV NHẬT AN

Số: 07/2018//TB/NA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22  tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Công tác thi đua năm 2018

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của năm 2018 và đánh giá đúng những nỗ lực,  cố gắng của từng nhân viên trong việc hoàn thành các các nhiệm vụ được giao. Công ty Nhật An xin thông báo công tác thi đua –  khen thưởng trong năm 2018 như sau: thực hành kế toán

 

 1. 1. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA thực hành kế toán
 2. 2. Danh hiệu Lao động tiêu biểu
 3. 3. Danh hiệu Lao động tiên tiến
 4. 4. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua
 5. 5. TIÊU CHUẨN XÉT DANH HIỆU THI ĐUA tim viec xuat nhap khau tphcm
 6. 6. Danh hiệu Lao động tiêu biểu

1.1. Đối với cán bộ,  nhân viên làm việc tại các công trình dịch vụ vệ sinh công nghiệp.

 1. 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại công trình, đạt năng suất và chất lượng cao (đạt 100% trở lên), tiết kiệm vật tư và giữ gìn tốt công cụ, dụng cụ;
 2. 2. Chấp hành tốt các nội quy, quy định giờ giấc làm việc, kỷ luật lao động của Công ty Nhật An, của công ty khách hàng tại Công trình; Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tương trợ, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, khách hàng;
 3. 3. Có đạo đức và lối sống lành mạnh, luôn nêu cao ý thức xây dựng Công ty Nhật An, luôn làm hài lòng khách hàng tại công trình;

d.Có thời gian làm việc tại Công ty Nhật An từ 05 tháng trở lên;

 1. 1. Mỗi công trình có từ 04 đến 05 người trở lên thì được xét 01 lao động tiêu biểu hoặc 01 lao động tiên tiến;
 2. 2. Công trình phải được khách hàng tái ký hợp đồng khi hết hạn;
 3. 3. Được nhân viên tại công trình bầu là lao động tiêu biểu với số phiếu từ 90% trở lên;
 4. 4. Được hội đồng thi đua Công ty xét duyệt.

1.2 . Đối với cán bộ,  nhân viên khối văn phòng (bao gồm cả Quản lý và Giám sát dịch vụ vệ sinh)

 1. 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng Giám đốc giao theo kế hoạch tuần; Hoàn thành kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận theo chuyên môn từng bộ phận được Tổng Giám đốc giao như: Dịch vụ kinh doanh cho thuê văn phòng , dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ tư vấn luật, dịch vụ quảng cáo;
 2. 2. Chấp hành tốt các nội quy, quy định giờ giấc làm việc, kỷ luật lao động của Công ty Nhật An; Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tương trợ, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, khách hàng;
 3. 3. Có đạo đức và lối sống lành mạnh, luôn nêu cao ý thức xây dựng Công ty Nhật An, luôn làm hài lòng khách hàng;

d.Có thời gian làm việc tại Công ty Nhật An từ 05 tháng trở lên;

 1. 1. Mỗi bộ phận có từ 04 đến 05 người trở lên thì được xét 01 lao động tiêu biểu hoặc 01 lao động tiên tiến;
 2. 2. Được nhân viên tại bộ phận bầu là lao động tiêu biểu với số phiếu từ 90% trở lên;
 3. 3. Được hội đồng thi đua Công ty xét duyệt.
 4. 4. Danh hiệu Lao động tiên tiến

2.1. Đối với cán bộ,  nhân viên làm việc tại các công trình dịch vụ vệ sinh công nghiệp.

a.Đạt tiêu chuẩn Lao động tiêu biểu của cán bộ,  nhân viên tại các công trình dịch vụ vệ sinh công nghiệp;

b.Có thời gian làm việc tại Công ty Nhật An từ 08 tháng trở lên.

2.2 . Đối với cán bộ nhân viên khối văn phòng (bao gồm cả Quản lý và Giám sát dịch vụ vệ sinh)

 1. 1. Đạt tiêu chuẩn Lao động tiêu biểu của cán bộ, nhân viên khối văn phòng;

b.Có thời gian làm việc tại Công ty Nhật An từ 08 tháng trở lên.

 1. 3. Danh hiệu Chiên sỹ thi đua

3.1. Đối với cán bộ,  nhân viên làm việc tại các công trình dịch vụ vệ sinh công nghiệp

 1. 1. Đạt tiêu chuẩn là lao động tiên tiến của cán bộ, nhân viên tại các công trình dịch vụ vệ sinh công nghiệp;
 2. 2. Là quản lý công trình từ 8 đến 10 người trở lên, công trình của mình luôn hoàn thành 100% kế hoạch trở lên, được khách hàng hài lòng và tái ký hợp đồng;
 3. 3. Mỗi công trình chỉ được xét tối đa 01 chiến sỹ thi đua.

3.2.Đối với cán bộ,  nhân viên khối văn phòng (bao gồm cả Quản lý và Giám sát dịch vụ vệ sinh)

 1. 1. Đạt tiêu chuẩn là lao động tiên tiến của khối văn phòng;

b1. Đối với quản lý nghiệp vụ  văn phòng: Quản lý từ 05 đến 08 người trở lên, hoàn thành kế hoạch kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ tư vấn luật (theo chuyên môn từng bộ phận được Tổng Giám Đốc giao) đạt 100% trở lên;

b2. Đối với Quản lý và giám sát dịch vụ vệ sinh: Hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận dịch vụ vệ sinh đạt 100%  trở lên, được khách hàng tái ký hợp đồng 95% trở lên;

 1. 1. Mỗi bộ phận chỉ được xét tối đa 01 chiến sỹ thi đua.

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

– Các cá nhân đạt các danh hiệu lao động tiêu biểu, lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua sẽ được tặng bằng khen và vinh danh tại lễ tổng kết cuối năm của Công ty và được trao thưởng với các mức thưởng như sau:

 

 

STT Danh hiệu Mức thưởng

(VNĐ)

1 Lao động tiêu biểu 500.000
2 Lao động tiên tiến 700.000
3 Chiên sỹ thi đua 1.000.000

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • – Trên đây là thông báo về Công tác thi đua năm 2018, Tổng Giám đốc yêu cầu các trưởng bộ phận khối văn phòng, quản lý dịch vụ, giám sát dịch vụ, các giám sát công trình các tổ trưởng công trình thông báo cho nhân viên tại bộ phận, công trình nắm được;
 • – Hàng ngày các trưởng các bộ phận, giám sát và tổ trưởng các công trình đôn đốc nhắc nhở nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ;
 • – Khi có Công trình dịch vụ vệ sinh mới (số lượng từ 4 nhân viên trở lên), thì Bộ phận Hành chính tiếp tục gửi bản Thông báo này cho Phụ trách Công trình dịch vụ vệ sinh mới đó và yêu cầu thực hiện đầy đủ nội dung của bản Thông báo này.
 • – Ngày 10/01/2019 các Bộ phận, các công trình dịch vụ vệ sinh đánh giá bình bầu các danh hiệu gửi về bộ phận hành chính Công ty;
 • – Bộ phận hành chính Công ty tổng hợp kết quả bình bầu cuối năm báo cáo Hội đồng thi đua Công ty xem xét và trình Tổng Giám đốc phê duyệt các danh hiệu thi đua năm 2018 vào khoảng ngày15/01/2019.
 • – Lễ vinh danh và tặng bằng khen cho các danh hiệu thi đua, được Công ty tổ chức trang trọng trong lễ tổng kết của Công ty vào cuối tháng 01/2019, tiền thưởng sẽ được chuyển khoản sau buổi lễ.

 

Trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

– Khối văn phòng Công ty;

– Bộ phận dịch vụ tòa nhà;

– Quản lý,Giám sát dịch vụ vệ sinh Công ty;

– Giám sát tổ trưởng các công trình;

– Lưu VP.

 

            CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM&DV NHẬT AN

 

Tin Liên Quan