Hộ tịch

Bảng giá dịch vụ làm Hộ tịch :

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú
1 Đổi tên cho con/con nuôi 2.000.000  
2 Thực hiện thủ tục nhập khẩu, tách khẩu 1.500.000  
3 Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 700.000  

Tin Liên Quan